60 Second Service ตอบรับเทรนด์ New Normal
เปิดตัวบริการใหม่ “60 Second Service” เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานจบกระบวนการภายในเวลาเพียง 60 วินาที เช่น การฉีดวัคซีน รับยา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย สะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุด
ฉีดวัคซีนบํารุงราษฎร์รับยา

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy