การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ คืออะไร

การตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ คือ เทคโนโลยีการตรวจวัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจนของร่างกาย พร้อมทั้งตรวจคลื่นหัวใจแบบต่อเนื่อง ขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด เพื่อตรวจสมรรถภาพภาพความแข็งแรงหรือความฟิตของร่างกาย หากมีค่า VO2 Max สูง นั่นหมายถึงมีความฟิตมาก สามารถออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากขึ้น

รพ.ยันฮี ได้นำเทคโนโลยีทั้งสองแบบ พร้อมการแปลผลให้เหมาะกับนักกีฬาเป็นแห่งแรก เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและการประเมินมีความละเอียดและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้นักกีฬาและบุคคลทั่วไป ได้ทราบถึงความแข็งแรงหรือความฟิตของตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่ได้นำไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับร่างกาย ทำให้บรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จในเรื่องที่ต้องการได้ การทดสอบทำโดยทีมแพทย์โรคหัวใจและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา

รีวิวจากคุณ ดอม เหมตระกลู

เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี. เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี. เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.

VO2 Max (The maximum volume of oxygen)

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ ด้วยการออกกำลังกาย เพื่อทราบขีดสมรรถนะของร่างกาย และเพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคปอด ด้วยวิธีการวัด วิเคราะห์ และแปลผล อัตราการเผาผลาญออกซิเจนของร่างกาย ในขณะออกกำลังกายเต็มพิกัด

EST (Exercise stress test)

เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย เพื่อตรวจการ และ วินิจฉัยโรค โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Stenosis) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่อาจพบได้ในขณะออกกำลังแบบเต็มพิกัด ด้วยวิธีการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย จากการเดินบนสายพานเลื่อน ที่สามารถปรับความเร็วและความชันได้ (Treadmill)

ใครบ้างที่เหมาะกับการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ

 • นักกีฬา เช่น นักวิ่ง, นักปั่นจักรยาน, นักไตรกีฬา เป็นต้น ทั้งนักกีฬามืออาชีพและนักกีฬามือสมัครเล่น
 • โค้ชกีฬา ทีมกีฬา ที่ต้องการส่งนักกีฬามาทดสอบ เพื่อนำข้อมูลไปฝึกซ้อม พัฒนานักกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้ที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจำ แต่มีความกังวลว่าอาจมีโรคแอบแฝง
 • ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นเวลานาน อยากกลับมาเริ่มออกกำลังกายอีกครั้ง
 • ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก เพื่อนำค่า VO2 Max มาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย ทำให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
 • กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับการทำบอลลูนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพร่างกายด้วย VO2 Max สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าหลังทำบอลลูนไปแล้ว สามารถออกกำลังกายได้มากน้อยแค่ไหน และนำมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยได้
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดี

รีวิวจากคุณ ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาเช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี. เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี. เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.

ประโยชน์ของการตรวจ VO2 Max พร้อมการตรวจคลื่นหัวใจ 

 • ทำให้ผู้ถูกทดสอบทราบถึงระดับความแข็งแรง ความฟิต หรือขีดสมรรถนะสูงสุดของตนเอง
 • ทำให้ผู้ทดสอบรู้โซน (Zone) การออกกำลังกายของตนเองอย่างแท้จริง โดยไม่ใช่การประมาณการจากนาฬิกาวัดชีพจร
 • สามารถนำข้อมูลไปออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย การพัฒนา หรือการฝึกซ้อม ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพของร่างกาย โดยเฉพาะนักกีฬา
 • ทำให้ผู้ถูกทดสอบบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้มากขึ้น เช่น การเพิ่มศักยภาพสำหรับนักกีฬา การมีสุขภาพที่ดี การลดน้ำหนัก เป็นต้น
 • ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตเฉียบพลันจากออกกำลังกาย (Sudden death)
 • ช่วยตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการออกกำลังสูงสุด โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น

รีวิวจากคุณ เซีย ฑิฆัมพรเช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี. เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.

รีวิวจากคุณ เจี๊ยบ ลลนาเช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.เช็คความฟิตของร่างกาย, VO2MAX, รีวิวVO2MAX, ออกกำลังกาย, วัดอัตราการเผาพลาญออกซิเจน, ตรวจคลื่นหัวใจ, ตรวจสมรรถภาพ, โรงพยาบาลยันฮี.

Featured products

ส่วนลด 40%
Mayer's Cocktail - IV Therapy